• scena 1
  • scena 2

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach Kongresu i zaprezentowania swoich prac podczas Sesji Plakatowej. Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu.

Streszczenia należy zgłaszać najpóźniej do 10 kwietnia 2017 roku

Postery na Sesję należy przesyłać na adres organizatora najpóźniej do 20 maja 2017.

Zaprezentowane plakaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach „Implantologii Stomatologicznej”

REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ* 10. KONGRESU PSI/ICOI/DGOI

 I. ZGŁASZANIE PRAC

 Warunkiem udziału w Sesji Plakatowej jest:

- pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy

- dokonanie zgłoszenia udziału w Kongresie PSI

- uiszczenie opłaty rejestracyjnej za udział w Kongresie

 2. Do Sesji Plakatowej przyjmowane będą prace oryginalne i kazuistyczne.

Prace powinny być przygotowane równolegle w dwóch językach: po polsku i angielsku. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

3. Streszczenia prac (plik MS Word, pages) należy przesłać drogą elektroniczną na adres psi@icoi.pl  w temacie „Sesja Plakatowa” według następującej konstrukcji:

- tytuł;

- autorzy (pełne imię i nazwisko autora / współautora / współautorów);

- osoba prezentująca (pełnie imię i nazwisko);

- e-mail osoby prezentującej;

- instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość,kraj);

- słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów);

- treść streszczenia (z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski); prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia.

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2200 znaków (ze spacjami) lub 300 słów.

4. Streszczenia nadesłane po tym terminie lub w inny niż wskazany powyżej sposób nie będą przyjmowane.

5. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

6. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez Jury Sesji Plakatowej I zakwalifikowane do prezentacji podczas Sesji Plakatowej Kongresu, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów Kongresu drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej do 10 maja  2017 roku.

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby streszczeń do Sesji Plakatowej o ich przyjęciu decydowała będzie recenzja Przewodniczącego Sesji Plakatowej.

9. Najciekawsze plakaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach „Implantologii Stomatologicznej”

10. Za przygotowanie plakatu podczas Kongresu autorowi przysługuje 10 punktów edukacyjnych.

11. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy niniejszego regulaminu.

II. EKSPOZYCJA PLAKATOWA

1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu o wymiarach 70 x 100 cm (orientacja pionowa).

 2. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Kongresu.

Prezentacje ustne odbędą się przy eksponowanych plakatach, podczas Sesji Plakatowej  w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Autorzy wszystkich prac zobowiązani są do udziału w dyskusji.

 3. Organizator Kongresu zastrzega sobie prawo zmiany daty i godziny Sesji Plakatowej.

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom z wyszczególnieniem autorów pracy, tytułu pracy oraz zajętego miejsca.

* Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Sesji Plakatowej 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach Kongresu i zaprezentowania swoich prac podczas Sesji Plakatowej. Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu.

Streszczenia należy zgłaszać najpóźniej do 10 kwietnia 2017 roku

Postery na Sesję należy przesyłać na adres organizatora najpóźniej do 20 maja 2017.

Zaprezentowane plakaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach „Implantologii Stomatologicznej”

Regulamin uczestnictwa w sesji plakatowej jest dostępny tutaj

REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ* 10. KONGRESU PSI/ICOI/DGOI

 I. ZGŁASZANIE PRAC

 Warunkiem udziału w Sesji Plakatowej jest:

- pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy

- dokonanie zgłoszenia udziału w Kongresie PSI

- uiszczenie opłaty rejestracyjnej za udział w Kongresie

 2. Do Sesji Plakatowej przyjmowane będą prace oryginalne i kazuistyczne.

Prace powinny być przygotowane równolegle w dwóch językach: po polsku i angielsku. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

3. Streszczenia prac (plik MS Word, pages) należy przesłać drogą elektroniczną na adres psi@icoi.pl  w temacie „Sesja Plakatowa” według następującej konstrukcji:

- tytuł;

- autorzy (pełne imię i nazwisko autora / współautora / współautorów);

- osoba prezentująca (pełnie imię i nazwisko);

- e-mail osoby prezentującej;

- instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość,kraj);

- słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów);

- treść streszczenia (z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski); prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia.

Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2200 znaków (ze spacjami) lub 300 słów.

4. Streszczenia nadesłane po tym terminie lub w inny niż wskazany powyżej sposób nie będą przyjmowane.

5. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

6. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez Jury Sesji Plakatowej I zakwalifikowane do prezentacji podczas Sesji Plakatowej Kongresu, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów Kongresu drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej do 10 maja 2017 roku.

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby streszczeń do Sesji Plakatowej o ich przyjęciu decydowała będzie recenzja Przewodniczącego Sesji Plakatowej.

9. Najciekawsze plakaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach „Implantologii Stomatologicznej”

10. Za przygotowanie plakatu podczas Kongresu autorowi przysługuje 10 punktów edukacyjnych.

11. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy niniejszego regulaminu.

II. EKSPOZYCJA PLAKATOWA

1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu o wymiarach 70 x 100 cm (orientacja pionowa).

 2. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Kongresu.

Prezentacje ustne odbędą się przy eksponowanych plakatach, podczas Sesji Plakatowej  w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Autorzy wszystkich prac zobowiązani są do udziału w dyskusji.

 3. Organizator Kongresu zastrzega sobie prawo zmiany daty i godziny Sesji Plakatowej.

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom z wyszczególnieniem autorów pracy, tytułu pracy oraz zajętego miejsca.

* Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Sesji Plakatowej 

 

 

 

 

 

 

kraków
info
SPONSORZY KONGRESU

PLATYNOWY SPONSOR

Bego 

ZŁOTY SPONSOR

global d

PARTNER PIEZOCHIRURGICZNY

 

 

 patron medialny 

portal