• scena 1
  • scena 2

Regulamin uczestnictwa:

Regulamin uczestnictwa 

REGULAMIN UDZIAŁU 

10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI
1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE

Regulamin obowiązujący uczestników
10. Kongresu PSI/ICOi/DGOI/1. Kongresu ICOI EUROPE, który odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2017

Kongresem nazywany jest 10. Kongres PSI/ICOI oraz 1. Kongres ICOI Europe.

Organizatorem Kongresu, jest Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne zwane dalej PSI z siedzibą w Katowicach przy ul. Korfantego 22/68 NIP 773-22-79-850, REGON 592261213

kontakt: psi@icoi.pl, 32 203 27 85, www.psi-icoi.pl, www.kongrespsi.pl

Kongres odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2017 w Double Tree by Hilton Hotel w Krakowie przy ul. Dąbskiej 5

1. Wykupienie uczestnictwa w kongres jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnictwo w kongresie jest weryfikowane na podstawie list imiennych, sprawdzanych w recepcji kongresu.
3. Zwrot usługi bez podania przyczyny możliwy jest w ciągu 14 dni- ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
4. Zwrot uczestnictwa może zostać dokonany po rezygnacji dokonanej drogą internetową. Koszt zakupu udziału w kongresie zostanie zwrócony na konto po wcześniejszym odesłaniu do PSI podpisanej faktury korygującej.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli PSI wykonała w pełni usługę, za wyraźną zgodą uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PSI utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. W pomieszczeniach gdzie odbywa się  kongres obowiązuje całkowity zakaz palenia.
7. Filmowanie i fotografowanie  materiałów naukowych podczas kongresu każdorazowo wymaga zgody prowadzącego wykład.

zakup udziału w kongresie  organizowanym przez PSI poprzez stronę internetową:

DEFINICJE
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin udziału w kongresie organizowanym przez PSI poprzez stronę internetową www.kongrespsi.pl
„Witryna” – stronę internetową kongresu, której administratorem jest PSI

„Organizator” – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne z siedzibą w Katowicach, ul. Korfantego 22/68,  40-004

„Faktura proforma” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do opłaty udziału kongresie, w miejscu i czasie przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny. Po opłaceniu poprzez Witrynę lub za pośrednictwem banku, przekazywana jest Użytkownikowi ”FAKTURA VAT ”w formie e-maila.
„Uczestnik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu uczestnictwa w kongresie.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za  udział w kongresie/warsztatach/imprezie towarzyszącej. O cenie oraz dostępności miejsc decyduje data dokonania wpłaty. Dzień zapłaty, a nie dzień rejestracji w systemie, decyduje o należnych zniżkach. 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Uczestników udziału w kongresie  za pośrednictwem Witryny. 

1. Każdy Uczestnik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem  kongresu za pośrednictwem Witryny.
2. Zakup wstępu na kongres następuje poprzez złożenie zamówienia  za pomocą Witryny, oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Przelewy24 zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności: 

a) wybór opcji udziału w kongresie, na podstawie której będzie wystawiona faktura PRO FORMA, 

b)  podanie danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu 

komórkowego, tytuł zawodowy, przysługujące zniżki), 

c) podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa firmy, adres, NIP) 

d) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, o treści wskazanej na podstronie Witryny. 

e) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „ZAPISZ SIĘ”. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży kongresu za pośrednictwem Witryny.
5.Uczestnik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać fakturę PROFORMA z opisanym wybranym wydarzeniem. 

PŁATNOŚĆ 

1. Płatność za  udział w kongresie zamówioną za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za pomocą Strony Przelewy24 na którą Uczestnik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub bezpośrednio w banku Uczestnika po wykonaniu przelewu na dane zawarte na fakturze PROFORMA,
2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia  zostanie dokonana jednorazowo w całości.

3. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 dni od daty złożenia zamówienia.

DOSTAWA I REALIZACJA KURSU/KONFERENCJI
1. Po dokonaniu płatności on-line Uczestnik otrzyma Fakturę VAT:
a) w formie email – na adres email Uczestnika zostanie wysłana wiadomość zawierająca w załączniku Fakturę VAT
2. Po dokonaniu płatności przelewem Uczestnik otrzyma Fakturę VAT: 

a) w formie email – po zaksięgowaniu płatności na koncie PSI nie później jednak niż w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na adres Uczestnika zostanie wysłana wiadomość email  zawierająca w załączniku Fakturę VAT. 

3. Realizacja  kongresu następuje poprzez rejestrację Uczestnika w recepcji konferencji podając swoje imię i nazwisko. Pracownik Organizatora weryfikuje nazwisko uczestnika oraz potwierdza wpłatę należności za kongres.

4. Wstęp na kongres ważny jest w czasie trwania kongresu zgodnie z programem. 

5. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

ZWROT USŁUGI 

1. W przypadku odwołania kongresu przez Organizatora,  Uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaty za udział niezależnie od przyczyny odwołania kongresu.
2. W przypadku odwołania kongresu Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
3. W przypadku rezygnacji zgłoszonej  przez Uczestnika na miesiąc przed terminem rozpoczęcia kongresu, Organizator zwraca 50% pełnej wpłaty,  po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
4. Prawo do zwrotu wpłaty za udział w kongresie nie przysługuje w szczególności: 

a) gdy Uczestnik nie pojawi się na  kongresie w wyznaczonym terminie,
b) gdy rezygnacja zgłoszona jest w terminie późniejszym niż 14 dni po dokonaniu wpłaty, a zgłoszenie nie jest udowodnionym przypadkiem losowym,
c) w przypadku gdy faktura korygująca, podpisana przez Użytkownika nie zostanie odesłana na adres Organizatora.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w kongresie dokonanej  poprzez system, po dokonaniu formalności związanych z podpisaną Fakturą VAT, Organizator w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia:
a) zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu, albo 

b) poinformuje Uczestnika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu. 

REKLAMACJA

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży kongresu za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: psi@icoi.pl
2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres Organizatora. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji  Organizatora zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym zakupu udziału w kongresie. 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu udziału w kongresie. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie błędnego adresu email przez Uczestnika, z czym wiąże się brak dostarczenia na wskazany adres faktury PROFORMA i Faktury VAT.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy składają zamówienia, i otrzymują Faktury. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, oraz na stronie www.kongrespsi.pl

4. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. 

Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2- dniowym wyprzedzeniem. Uczestnik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu udziału w kongresie przez Witrynę;
6. Organizator nie odpowiada za:
a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Uczestnika.

 

Regulamin uczestnictwa:

Regulamin uczestnictwa jest dostępny tutaj 

 

kraków
info
SPONSORZY KONGRESU

PLATYNOWY SPONSOR

Bego 

ZŁOTY SPONSOR

global d

PARTNER PIEZOCHIRURGICZNY

 

 

 patron medialny 

portal